• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ochrona środowiska/Decyzje środowiskowe/Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia (..)

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 14.04.2021 r. znak: RGOiOŚ.6220.10.2020

Decyzje środowiskowe 14 Kwietnia 2021
 Burmistrz Miasta i Gminy Syców                          

Syców, dnia 14.04.2021 r. 

Znak sprawy: RGOiOŚ.6220.10.2020

Zawiadomienie


Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm., dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie oraz przetwarzanie odpadów na terenie zakładu AMEBA Recykling Sp. z o.o. w miejscowości Biskupice”, planowanego do realizacji na działkach ew. nr 178/2, 179/1 oraz części działki 178/4 obręb Biskupice, gm. Syców  

zawiadamiam strony postepowania, że

w związku z koniecznością przeprowadzenia oględzin terenowych w miejscu realizacji inwestycji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 12 kwietnia 2021 r., znak: WOOŚ.4220.42.2020.MM.9, na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. zawiadomił, że uzgodnienie warunków realizacji planowanej inwestycji zostanie wyrażone w terminie do dnia 31 maja 2021 r. 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Syców https://bip.sycow.pl/ oraz tablicy ogłoszeń właściwej terytorialnie tablicy ogłoszeń sołectwa Biskupice.  Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zawiadomienie - obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznejw dniu 14 kwietnia 2021 r.

 

 Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
  2. A/a.

Do wiadomości:

  1. Pełnomocnik inwestora - AMEBA Recykling Sp. z o.o., Biskupice 41A, 56-500 Syców - imię, nazwisko i adres wg rozdzielnika

Sporządził: Inspektor W. Dryka,  tel. (062) 785 51 27

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Obwieszczenia środowiskowe
pdf 2021-04-14 Zawiadomienie RGOiOŚ.6220.10.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
Zawiadomienie RGOiOŚ.6220.10.2020 388.67KB zobacz
Rejestr zmian wiadomości
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry