• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ochrona środowiska/Decyzje środowiskowe/Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania z (..)

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 16.04.2021 r. znak: GOS.6220.11.2021

Decyzje środowiskowe 16 Kwietnia 2021
Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Syców, dnia 16.04.2021 r. 

Znak sprawy: GOS.6220.11.2021             

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, dalej k.p.a.), art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247, dalej ustawa ooś) oraz art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania że

na wniosek z dnia 25.03.2021 r. (data wpływu: 31.03.2021 r.) pełnomocnika inwestora - Standard Power Development Sp. z o.o. Sp. k., w dniu 16.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.08.2019 r. znak: OR.RGOiOŚ.6220.6.2019 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 278/7, obręb 0005 Komorów, gmina Syców - instalacja V”.Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, w Wydziale Gospodarki Odpadami i Środowiska, w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:30-16:30). W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt, z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.Zgodnie z art. 87 ustawy ooś w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy działu V oraz VI ww. ustawy.Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy oraz organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.Na podstawie art. 40 § 4 i 5 k.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Syców https://bip.sycow.pl/ oraz tablicy ogłoszeń właściwej terytorialnie tablicy ogłoszeń sołectwa Komorów. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostałoudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznejw dniu 16 kwietnia 2021 r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
  2. A/a.

Do wiadomości:

  1. Pełnomocnik inwestora - Standard Power Development Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków - imię, nazwisko i adres wg rozdzielnika

Załącznik: klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych

Sporządził: Inspektor W. Dryka,  tel. (062) 785 51 27

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Obwieszczenia środowiskowe
pdf 2021-04-16 GOS.6220.11.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
GOS.6220.11.2021.pdf 1.21MB zobacz
Rejestr zmian wiadomości
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry