• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Oświata/Nabór na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkoli i Szkół (..)

Nabór na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców

Nabór na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców

poniedziałek, 31.01.2022 r.

Zasady naboru do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082  ze zm.). Szczegóły rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców określone są poniżej.

 1.  Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola oraz danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowejprowadzonej przez Gminę Syców składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegow tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie do 15 marca 2022 r. Druk deklaracji o kontynuacji wydawany jest w przedszkolu (oddziale przedszkolnym), do którego dziecko uczęszcza.

2.Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Syców prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego. Szczegóły postępowania zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Syców i na stronach internetowych przedszkoli oraz na tablicach ogłoszeń placówek przed rozpoczęciem rekrutacji.

 1. Zaś rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Syców nie będzieprowadzona z wykorzystaniem systemów elektronicznych, prowadzona będzie tradycyjnie tzn. papierowo. Szczegóły postępowania zostaną podane na stronach internetowych szkół prowadzących nabór do oddziałów przedszkolnych oraz na tablicach ogłoszeń placówek przed rozpoczęciem rekrutacji. 
 2. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych określone są w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe (załącznik nr 1).
 3. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców :

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1

Kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym

Odpowiednio:

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;

- zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej;

-zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

- wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- zaświadczenie o byciu płatnikiem podatku rolnego, od gruntów gospodarstwa rolnego

- informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

32 pkt

2

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym

Odpowiednio:

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;

- zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej;

- zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

- wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

-zaświadczenie o byciu płatnikiem podatku rolnego, od gruntów gospodarstwa rolnego.

15 pkt za każdego z rodziców (prawnych opiekunów)

3

Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) złożyli w Urzędzie Skarbowym w Oleśnicy roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedzający rok szkolny, na który jest prowadzony nabór

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania podatkowego, lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)

10 pkt

4

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata do przedszkola

8 pkt

5

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata do przedszkola

4 pkt

6

Liczba zadeklarowanych we wniosku o przyjęcie do przedszkola godzin pobytu kandydata powyżej 8 godzin dziennie

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata do przedszkola

1 pkt za każdą godzinę

 

 1. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Syców określa Zarządzenie  Nr 731/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Syców jest organem prowadzącym (załącznik nr 2).

 

 1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców.
 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci:
 3. 7 - letnie (urodzone w roku 2015) - objęte obowiązkiem szkolnym,
 4. 6 - letnie (urodzone w roku 2016) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe).
 5. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej (załącznik nr 3) - Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców (uchwała Nr XLII/371/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 stycznia 2022 r.) odbywa się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wypełnione zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3.Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowanie rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wypełniają wniosek o przyjęcie.   W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Uchwała Nr XXXV/239/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Syców dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów (załącznik nr 4).

 1. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie  Nr 731/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Syców jest organem prowadzącym (załącznik nr 2).
 2. 5. Rekrutacja do miejskich szkół podstawowych (SP1, SP2 i SP3 (wchodząca w skład ZSP) prowadzonych przez Gminę Syców prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego. Szczegóły postępowania zostanę podane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Syców i na stronach internetowych szkół oraz na tablicach ogłoszeń placówek przed rozpoczęciem rekrutacji.
 3. Zaś rekrutacja do wiejskich szkół podstawowych (SP Drołt., SP Dział. i SP Strad.) prowadzonych przez Gminę Syców nie będzieprowadzona z wykorzystaniem systemów elektronicznych, prowadzona będzie tradycyjnie tzn. papierowo. Szczegóły postępowania zostaną podane na stronach internetowych szkół prowadzących nabór oraz na tablicach ogłoszeń placówek przed rozpoczęciem rekrutacji. 
 4. Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdej szkole podstawowej.
Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
doc 2022-01-31 Załącznik nr 1 - kryteria rekrutacji 2022-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 488
Załącznik nr 1 - kryteria rekrutacji 2022-2023 43.5KB -
pdf 2022-01-31 Załącznik nr 2 - terminy rekrutacji 2022-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1217
Załącznik nr 2 - terminy rekrutacji 2022-2023 1.96MB zobacz
docx 2022-01-31 Załącznik nr 3 - plan sieci szkół 2022-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501
Załącznik nr 3 - plan sieci szkół 2022-2023 15.21KB -
pdf 2022-01-31 Załącznik nr 4 - kryteria dla klas pierwszych 2022-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
Załącznik nr 4 - kryteria dla klas pierwszych 2022-2023 0.98MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
Krawczyk Dawid 2022-01-31 13:57
Aktualizacja publikacji
Krawczyk Dawid 2022-01-31 14:34
Wytworzenie publikacji
Zobek-Dubicka Monika 2022-01-31 14:34
Zatwierdzenie
Zobek-Dubicka Monika 2022-01-31 14:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry