• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Oświata/Nabór do żłobka na rok szkolny 2023/2024

Nabór do żłobka na rok szkolny 2023/2024

NABÓR DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Burmistrz Miasta i Gminy  Syców podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do Żłobka Miejskiego w Sycowie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, a jednocześnie ogłasza terminy rekrutacji.

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego. Szczegóły postępowania zostanę podane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Syców i na stronie internetowej Żłobka Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń  przed rozpoczęciem rekrutacji.

  1. Kryteria rekrutacji wraz z liczbą przyznanych im punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia  tych kryteriów

(podstawa prawna : Uchwała Nr XXV/170/2016 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Żłobek Miejski w Sycowie”, zmianie ulega „Statut Żłobka Miejskiego w Sycowie” zmieniona Uchwała Nr XLVI/329/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.),

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata - troje i więcej dzieci

50

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o wielodzietności (zał. Nr 2)

2.

Niepełnosprawność kandydata

50

Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata )*

3.

Dziecko zamieszkuje tylko z jednym z rodziców

3

oświadczenie o miejscu zamieszkania każdego z rodziców i dziecka (Zał. Nr 8);

4.

Oboje rodziców/opiekunów prawnych bądź jeden z rodziców samotnie wychowujący kandydata do Żłobka pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno - prawnej lub uczy się w trybie stacjonarnym lub prowadzi gospodarstwo rolne/działalność gospodarczą

10

Odpowiednio:

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej,

- zaświadczenie szkoły/uczelni wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym,

-oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego lub działalności osobistej jako wspólnik spółki osobowej z każdorazowym wskazaniem nazwy i siedziby tej działalności (Zał. Nr 3)

- w przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata do Żłobka oświadczenie

o samotnym wychowywaniu tego kandydata (Zał. Nr 4)

5.

Liczba zadeklarowanych we wniosku o przyjęcie do Żłobka godzin pobytu kandydata w Żłobku, powyżej 8 godzin dziennie

Za każdą dodatkową godzinę- 2

Deklaracja rodziców/opiekunów kandydata do Żłobka zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka

6.

Rodzeństwo kandydata korzysta z opieki Żłobka lub również ubiega się o przyjęcie do Żłobka

5

Odpowiednio:

-pisemne oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja (Zał. Nr 5)

-pisemne oświadczenie potwierdzające kandydowanie do Żłobka również rodzeństwa kandydata (Zał. Nr 7);

7.

Rodzeństwo kandydata uczęszczało wcześniej do Żłobka

5

Pisemne oświadczenie potwierdzające, że rodzeństwo kandydata uczęszczało wcześniej do Żłobka (Zał. Nr 6)

 

Uwagi:

*) zgodność z oryginałem potwierdza rodzic/opiekun prawny kandydata do żłobka. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

Wzory pisemnych oświadczeń  i wniosku są dostępne w sekretariacie żłobka.

  1. Terminy rekrutacji

( podstawa prawna : Zarządzenie Nr 980/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2023 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminu składania dokumentów do Żłobka Miejskiego w Sycowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Syców, na rok szkolny 2023/2024)

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Składanie deklaracji o kontynuacji opieki żłobkowej w kolejnym roku szkolnym ( zał. Nr 10 do Regulaminu Rekrutacji)

od 27.02.2023 r.

do 14.03.2023 r.

2

Podanie przez Dyrektora Żłobka do publicznej wiadomości - informacji o liczbie wolnych miejsc na dany rok

20.03.2023 r.

3

Złożenie wniosku o przyjęcie do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym(zał. od Nr 1-8 do Regulaminu Rekrutacji)

od 28.03.2023 r.

do 13.04.2023 r.

do godz. 14.30

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28.03.2023 r.

do 21.04.2023 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2023 r.

do godz. 13.00

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do żłobka w postaci pisemnego oświadczenia (zał. Nr 9 do Regulaminu Rekrutacji)

od 24.04.2023 r.

do 04.05.2023 r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.05.2023 r.

8

Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

od 08.05.2023 r.

do 15.05.2023 r.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-02-03 Zarządzenie nr 980/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminu składania dokumentów do Żłobka Miejskiego w Sycowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Syców, na rok 2023/2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
Zarządzenie nr 980/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminu składania dokumentów do Żłobka Miejskiego w Sycowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Syców, na rok 2023/2024 124.58KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
Sobalska Katarzyna 2023-02-03 09:12
Aktualizacja publikacji
Sobalska Katarzyna 2023-02-03 09:28
Wytworzenie publikacji
Zobek - Dubicka Monika 2023-02-03 09:28
Zatwierdzenie
Zobek - Dubicka Monika 2023-02-03 09:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry