Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) od dnia 1 stycznia 2016 r. realizowane są zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy Syców.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Sycowie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie przy ul. Wrocławskiej 8. Pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych od poniedziałku do piątku w godz. od 1100 do 1500.

 

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE 

POWIATU OLEŚNICKIEGO w 2018 rokuPunkt nr 1  - znajduje  się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy , ul. Słowackiego 10,

I piętro, pok.211 a. Prowadzony jest przez  radców prawnych
Godziny otwarcia
:
poniedziałek  godz. 8.00-12.00
wtorek           godz.11.00-15.00
środa             godz. 8.00-12.00
czwartek        godz.11.00-15.00
piątek            godz. 8.00-12.00


Punkt nr 2 - znajduje  się  w  Miejsko Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej  w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Wrocławska 8. Punkt ten prowadzą adwokaci

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach   11.00 -15.00


Punkt nr 3 – znajduje  się w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie , 56-420 Bierutów,

ul. Moniuszki 12, budynek A, I piętro, sala nr 9.Prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:„ Fundacja Badań nad Prawem” z Wrocławia. Nieodpłatną  pomoc prawną  w tym punkcie świadczą  adwokaci i radcy  prawni.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00


Punkt nr 4 - znajduje się w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  przy ul. 1 Maja 2 , 56-416  Twardogóra. Prowadzony  przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych   „Wsparcie, Informacja, Rozwój”  z Góry.

Nieodpłatną  pomoc prawną w tym punkcie  świadczą adwokaci i radcy prawni.

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa            godz.12.00-16.00
czwartek       godz. 8.00-12.00
piątek            godz. 8.00-12.00


 


Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Ustawa z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1255 ze zm.) zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- kobiety w ciąży ( pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością)
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane 

  świadczenie z pomocy   społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią
  techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje sprawy:
-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do  rozpoczęcia tej działalności.

 

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do

nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

1)  seniorzy po 65 r. ż. i młodzież do 26 r. ż.  – dokument stwierdzający tożsamość;

2)  posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważna Karta Dużej Rodziny;

3)  osoby, które otrzymały świadczenie z pomocy społecznej – oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (świadczenie w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego);

4)  kombatanci – zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

5)  weterani – ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

6)  osoby zagrożone lub poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej – oświadczenie, że w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

7)  kobiety w ciąży – dokument potwierdzający ciążę

 

Autor: sycow
Data utworzenia: 10-02-2016 10:35:48
Data edycji: 03-01-2018 9:07:07