Nabór na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców 31-01-2018

Zasady naboru do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Szczegóły rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców określone są poniżej.

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SYCÓW

Zasady naboru do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Szczegóły rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców określone są poniżej.

I.    Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

1. Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola oraz danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Syców składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie do 23 lutego 2018 r. Druk deklaracji o kontynuacji wydawany jest w przedszkolu (oddziale przedszkolnym), do którego dziecko uczęszcza.
2. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Syców prowadzona będzie tradycyjnie tzn. papierowo. Szczegóły postępowania zostanę podane na stronach internetowych przedszkoli i szkół prowadzących nabór do oddziałów przedszkolnych oraz na tablicach ogłoszeń placówek przed rozpoczęciem rekrutacji. 
3. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli określone są w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe (załącznik nr 1)
4. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa 
uchwała Nr XXXV/238/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każe z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
5. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Syców określa 
Zarządzenie  Nr 543/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2018 roku w  sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Syców jest organem prowadzącym.

 

II. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców.

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są dzieci:
a. 7 – letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
b. 6 – letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej 
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej (
załącznik nr 2 - Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców, a także inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.odbywa się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wypełnione zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
3. Postępowanie rekrutacyjne (uzupełniające) o przyjęcie na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadzane jest dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wypełniają wniosek o przyjęcie.
4. Kryteria przyjęć określa
Uchwała Nr XXXV/239/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Syców dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów.
5. Terminy rekrutacji określa 
Zarządzenie  Nr 543/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 31 stycznia 2018 roku w  sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Syców jest organem prowadzącym.

6. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców na rok szkolny 2018/2019 nie będzie prowadzona z wykorzystaniem systemów elektronicznych. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. papierowa. Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdej szkole podstawowej.


Załącznik nr 1 files/fck/File/CUW/2018/nabor_zalacznik_nr_1.doc
Załącznik nr 2 files/fck/File/CUW/2018/nabor_zalacznik_nr_2.docx

 

Autor treśći: Monika Zobek-Dubicka

 

Autor: sycow
Data utworzenia: 31-01-2018 13:17:44
Data edycji: 31-01-2018 13:40:31