• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Wydział Finansowy i Podatków

Skarbnik Miasta i Gminy: Bogumiła Solecka

Kierownik Referatu Finansowego: Kamila Wolska

 • tel. 62 785 5103
 • pok. 20
 • e-mail: ksiegowosc@sycow.pl

Pracownicy referatu:

 • Elena Dzikowska p. 26, tel. 62 785 5126
 • Anna Prusiewicz, Monika Jańska p. 26, tel. 62 606 6990
 • Katarzyna Kowalska, Mateusz Krawczyk p.26, tel.  62 785 5125    
 • Karolina Łukaszuk p. 20, tel. 62 785 5103

Kierownik Referatu Podatków i Egzekucji: Anna Laskowska

Pracownicy referatu:

 • Urszula Tokarska - p. 1 tel. 62 606 6992
 • Małgorzata Kotowicz, Agnieszka Marków -  p. 1 tel. 62 606 6991
 • Jerzy Walczak, Łucja Kicol - p. 1 tel. 62 785 5124
 1. Do zadań Referatu Księgowości należy w szczególności:
  1. opracowywanie projektu budżetu Gminy, informacji i objaśnień do tego projektu,
  2. zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Gminy i czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,
  3. przygotowywanie projektów zmian w budżecie Gminy,
  4. opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Gminy,
  5. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych Gminy,
  6. prowadzenie rachunkowości budżetu, Urzędu i funduszy celowych,
  7. dokonywanie kontroli wewnętrznej operacji gospodarczych,
  8. spółpraca z Regionalna Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i dysponentami środków budżetowych,
  9. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, dokonywania umorzeń, rozliczanie inwentaryzacji,
  10. prowadzenie kasy Urzędu,
  11. prowadzenie rejestrów zakupu VAT i rozliczanie podatku VAT,
  12. prowadzenie ewidencji księgowej należności budżetowych oraz ich egzekucji.
 2. Do zadań Referatu Podatków i Windykacji należy prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy oraz ich windykacja, a w szczególności:
  1. prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu Gminy,
  2. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  3. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  4. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  5. opracowywanie projektów uchwał podatkowych i ich realizacja,
  6. prowadzenie kontroli podatkowej,
  7. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej i sądowej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  8. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  9. prowadzenie ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych,
  10. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
  11. wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji płatników podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, ustalenia dochodów z gospodarstwa oraz spłacie państwowego funduszu ziemi,
  12. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
  13. rozliczanie inkasentów,
  14. prowadzenie spraw dotyczącej pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-29 15:03
Aktualizacja publikacji
Sobalska Katarzyna 2024-01-10 15:11
Wytworzenie publikacji
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2024-01-10 15:11
Zatwierdzenie
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2024-01-10 15:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry