• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd Miasta/Urząd/Struktura organizacyjna/Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: Andrzej Dembski

Pozostali pracownicy:

 • Anna Sowa
 • Karolina Byra-Kucharzak,
 • Paweł Nowak
 • Agnieszka Sawicka

W strukturach wydziału znajdują się zadania z zakresu:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, a w szczególności związanych z:
  1. gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
  2. ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
  3. organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
  4. nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
  5. komunalizacją gruntów,
  6. prowadzeniem ewidencji nieruchomości komunalnych,
  7. tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
  8. zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
  9. podziałami nieruchomości,
  10. scalaniem i podziałem na działki budowlane
  11. wykonywaniem prawa pierwokupu
  12. ustalaniem opłat adiacenckich,
  13. przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  14. rozgraniczaniem nieruchomości,
  15. regulowaniem stanów prawnych nieruchomości komunalnych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych obejmujących w szczególności:
  1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
  2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
  3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
  5. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
  7. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  8. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  9. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  10. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  11. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
  12. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 3. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, a w szczególności dotyczących:
  1. pracowniczych ogrodów działkowych,
  2. ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:
   1. przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
   2. rolniczego wykorzystania gruntów,
   3. rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych, i użyźniania innych gruntów,
  3. gospodarki wodnej.
  4. łowiectwa,
  5. zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-29 13:44
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-29 13:47
Wytworzenie publikacji
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2021-03-29 13:46
Zatwierdzenie
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2021-03-29 13:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry