• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd Miasta/Urząd/Struktura organizacyjna/Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Naczelnik Wydziału: Bernadetta Murij

W strukturach wydziału znajdują się zadania z zakresu:

 • zamówień publicznych
  • mgr Anna Piwowarska, pok.14, I piętro, tel. 62 785 5115
 • inwestycje, infrastruktura i pozyskiwanie środków unijnych

Do zadań Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi i obejmują w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
  2. projektowanie przebiegu dróg,
  3. budowę, modernizację i ochronę dróg,
  4. zarządzanie drogami,
  5. określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
  6. koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.
 2. Prowadzenie zadań z zakresu rozwoju lokalnego i promocji Gminy,w tym sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocja na zewnątrz, a w szczególności dotyczące:
  1. opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
  2. analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
  3. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
  4. organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.
 3. Prowadzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i lokalowej, a w szczególności dotyczące:
  1. administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,
  2. przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
  3. zarządu nieruchomościami wspólnymi,
  4. przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych,
  5. egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
  6. stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
  7. tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
  8. cmentarzy w tym cmentarzy wojennych,
  9. targów i targowisk,
  10. trwałego i efektywnego zagospodarowania mienia komunalnego,
  11. rozliczanie oświetlenia ulicznego i obiektów gminnych w zakresie energii elektrycznej,
  12. wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne,
  13. koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia komunalnego.
 4. Prowadzenie zadań inwestycyjnych i zamówień publicznych, w tym:
  1. w zakresie zamówień publicznych
   1. przygotowywanie dokumentów dotyczących przetargów na roboty budowlane usługi i dostawy,
   2. organizowanie przetargów w określonym trybie,
   3. prowadzenie dokumentacji z czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne
   4. przekazywanie ogłoszeń o przetargach do publikacji,
   5. opracowywanie informacji o wynikach przetargu,
   6. przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych,
   7. rozpatrywanie protestów wniesionych przez dostawców lub wykonawców,
   8. prowadzenie rejestrów faktur i rachunków realizowanych w wyniku przetargu,
   9. przygotowywanie i organizowanie posiedzeń Komisji Przetargowej,
   10. przechowywanie ofert po zakończeniu postępowania przetargowego w sposób gwarantujący ich nienaruszalność,
   11. przygotowywanie umów po zakończeniu postępowania przetargowego.
  2. w zakresie inwestycji
   1. planowanie, finansowanie oraz realizacja wszystkich inwestycji miasta i gminy finansowanych z budżetu Gminy i ich rozliczanie,
   2. realizacja zadań wynikających z programów Unii Europejskiej, środków pomocowych, programów inwestycyjnych,
   3. opracowywanie strategii miasta i gminy,
   4. pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji o funduszach krajowych i zagranicznych, fundacjach i preferencyjnych liniach kredytowych.

Wydział udziela informacji bezpośrednio lub telefonicznie na temat:

 • Sposobu załatwiania spraw wynikających z działalności Wydziału, zgodnie z obowiązującymi ustawami i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 • Dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
 • Kompletności składanych wniosków.
 • Spraw aktualnie rozpatrywanych przez pracowników Wydziału oraz terminu ich zakończenia.

Uwagi:

 • przy przyjmowaniu wniosków i wydawaniu dokumentów pobierane są opłaty skarbowe i administracyjne.
  Opłaty skarbowe - w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dn.09.12.94 r. - Dz.U. nr 136 poz. 705 z późniejszymi zmianami.
 • wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna (art. 32 i 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego), wobec czego do wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-29 13:34
Aktualizacja publikacji
Krawczyk Dawid 2021-04-22 08:40
Wytworzenie publikacji
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2021-04-22 08:41
Zatwierdzenie
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2021-04-22 08:41
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry