• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału: Przemysław Sadowski

 • tel.  62 785 51 12
 • pokój nr 12
 • e-mail:

 

Pracownicy Wydziału: 

 • Magdalena Niedzwiecka, p. 13, tel. 62 785 51 13
 • Klaudia Kasztan, p. 24, tel. 62 785 51 00 (Sekretariat Urzędu)
 • Magdalena Książyk, p. 45, tel. 62 785 51 35 (Biuro Rady Miejskiej)
 • Alina Strózik-Szewczyk p. 44a, tel. 62 785 51 20
 • Bogusław Graf,  p. 8 tel. 62 785 51 09
 • Joanna Wysocka - Chwał - sprawy obronności i obrony cywilnej, p.51, tel. 62 785 51 40,
 • Katarzyna Sobalska, Sara Boczkowska - Biuro Podawcze, p. 3, tel. 62 785 51 07,
 • Emilia Januszkiewicz p. 11a tel. 62 785 51 38
 • Kamil Zarębski p. 11a tel. 62 785 51 38
 • Judyta Nolbert, p.44. tel 62 785 51 41
 • Jakub Walas p. 11a tel. 62 785 51 29
 • Katarzyna Genczelewska, Iwona Walczak, Magdalena Wojtkowska  - pracownicy obsługi

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
  1. przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu,
  2. prowadzenie ewidencji korespondencji,
  3. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
  4. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,
  5. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych wydziałów,
  6. prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza
 2. Prowadzenie spraw dotyczących Kadr:
  1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników (dyrektorów) jednostek organizacyjnych gminy za wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych,
  2. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
  3. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
  4. zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,
  5. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
  6. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
  7. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  8. ewidencja czasu pracy pracowników,
  9. kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,
  10. prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników zlikwidowanych zakładów pracy takich jak:
   1. Państwowy Ośrodek Maszynowy w Sycowie,
   2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Sycowie,
   3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Sycowie,
   4. Związku Spółek Wodnych w Sycowie
 3. Prowadzenie spraw płacowych, a w szczególności:
  1. sporządzanie list płac pracowników Urzędu,
  2. prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych ZUS,
  3. przygotowywanie PIT-ów dla pracowników,
  4. kompletowanie dokumentów do wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,
  5. przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach dla celów emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu.
 4. Prowadzenie zadań z zakresu kultury i rekreacji związanych z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją, a w szczególności:
  1. tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia instytucji kultury, nadawania im statutów oraz zapewnienia właściwych warunków działania,
  2. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków i opiece nad zabytkami,
  3. realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
  4. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
  5. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 5. Prowadzenie zadań z zakresu obsługi Związku Międzygminnego z siedzibą w Sycowie, w tym w szczególności:
  1. opracowywanie statutu związku i jego zmian,
  2. opracowywanie planów pracy,
  3. zwoływanie posiedzeń zarządu i zgromadzenia związku,
  4. sporządzenie protokołów z posiedzeń zarządu i zgromadzenia związku,
  5. ewidencjonowanie uchwał i wniosków związku,
  6. przekazywanie uchwał w trybie nadzoru Wojewodzie Dolnośląskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
  7. przekazywanie do realizacji uchwał i wniosków związku odpowiednim organom i czuwanie nad ich realizacją.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu informatyki, w tym w szczególności:
  1. administrowanie systemami operacyjnymi będącymi własnością Urzędu Miasta i Gminy,
  2. konserwowanie baz danych,
  3. nowelizowanie używanego oprogramowania,
  4. zabezpieczenie i archiwizacja baz danych,
  5. szkolenie pracowników Urzędu w zakresie:
   1. podstawowej obsługi sprzętu komputerowego,
   2. wdrażanie poszczególnych programów użytkowych,
  6. doradztwo informatyczne w zakresie:
   1. zakupu sprzętu komputerowego,
   2. zakupu oprogramowania z licencją,
   3. zakupu materiałów eksploatacyjnych.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu obronności i obrony cywilnej.
  Prowadzenie spraw z zakresu obsługi:
  1. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
  2. wysyłanie korespondencji na zewnątrz Urzędu,
  3. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
  4. prowadzenie archiwum zakładowego,
  5. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
  6. obsługa kotłowni Urzędu,
  7. obsługa ksero,
  8. prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku, Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
  9. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
  10. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
  11. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
  12. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
  13. prowadzenie księgi inwentarzowej.
  14. okresowa analiza stanu bhp,
  15. stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
  16. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
  17. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
  18. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
  19. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
  20. udział w dochodzeniach powypadkowych,
  21. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy.
  22. prowadzenie zadań z zakresu rozwoju lokalnego i promocji Gminy, w tym sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocja na zewnątrz, a w szczególności dotyczące:
   1. opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
   2. analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
   3. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
   4. prowadzenie strony internetowej Urzędu
 8. Prowadzenie spraw społecznych, m.in. z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-29 15:06
Aktualizacja publikacji
Sobalska Katarzyna 2024-05-10 15:14
Wytworzenie publikacji
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2024-05-10 15:13
Zatwierdzenie
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2024-05-10 15:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry