• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Głosowanie przez pełnomocnika

Termin na złożenie wniosku o głosowanie przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sycowie upływa w dniu 5 lipca 2024 r. (piątek).

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców
- p. Anna Piwowarska - pokój nr 1 (parter)
- p. Judyta Nolbert - pokój nr 44 (II piętro)

Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części III informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:

1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) mąż zaufania;

3) obserwator społeczny;

4) osoba kandydująca w wyborach.

 

Pełnomocnictwo można przyjąć:

1) tylko od jednej osoby lub

2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta lub przed innym pracownikiem urzędu miasta/gminy upoważnionym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów.

Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i stanowi załącznik do informacji. 8

 

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania, jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania.

Wniosek może być złożony:

1) ustnie;

2) na piśmie w postaci:

  1. a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  2. b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby.

 

Powinien on zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, oraz oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Wyborca we wniosku może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do wniosku należy dołączyć:

1) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i stanowi załącznik do informacji;

2) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, tylko w przypadku, gdy wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat.

 

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje i ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

 

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:

1) złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta/gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

2) doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania w godzinach od 7:00 do 21:00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

 

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego.

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Wybory Samorządowe
pdf 2024-05-14 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 290.66KB zobacz
pdf 2024-05-14 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. 294.55KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie
Pierwsza publikacja
Sobalska Katarzyna 2024-05-14 11:32
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2024-05-14 11:31
Zatwierdzenie
Urząd Miasta i Gminy w Sycowie 2024-05-14 11:31
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry