• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 5521
Mapa witryny 52
Polityka prywatności 115
Zastrzeżenia prawne 11
Rejestr zmian 402
Redakcja BIP 61
Tłumacz języka migowego 53
Statystyka strony 14
Jak korzystać z BIP 56
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 12
Władze 7
Urząd 4
Kontakt 4
Rachunki bankowe 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 17
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Ilość
Urząd Miasta 792
Władze 207
Burmistrz 192
Wiceburmistrz 86
Sekretarz 59
Skarbnik 51
Sołtysi, sołectwa, zarządy osiedli 156
Rada Miejska w Sycowie 48
Urząd 293
Dane podstawowe 88
Godziny urzędowania 64
Wykaz pracowników 173
Wykaz skrzynek pocztowych 75
Elektroniczna skrzynka podawcza 32
Sposoby doręczania korespondencji 25
Organizacja urzędu 83
Struktura organizacyjna 105
Samodzielne stanowisko ds. społecznych 34
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 109
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 121
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 146
Biuro Rady Miejskiej 26
Urząd Stanu Cywilnego 240
Wydział Finansowy i Podatków 101
Wydział Organizacyjny 108
Kodeks etyczny pracowników 12
Oferty realizacji zadań publicznych 14
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7
Kontakt 228
Rachunki bankowe 39
Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 115
Statut 30
Regulamin 30
Dział: Rada Miejska
Podstrona Ilość
Rada Miejska w Sycowie 194
Skład osobowy Rady Miejskiej 58
Komisje Rady 47
Petycje 48
Petycje 2021 37
Petycja 1/2021 14
Petycja 3/2021 18
Petycja 2/2021 16
Petycja 4/2021 17
Interpelacje i zapytania 56
Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 60
Transmisje sesji 41
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 422
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie 50
Centrum Kultury w Sycowie 62
Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 92
Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 85
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 70
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" 52
Centrum Usług Wspólnych 209
Publiczne Przedszkole nr 1 13
Publiczne Przedszkole nr 2 12
Publiczne Przedszkole nr 3 11
Żłobek Miejski 8
Zespół Szkolno Przedszkolny 7
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie 7
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie 5
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 2
Szkoła Podstawowa w Działoszy 3
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 8
Zamówienia publiczne 22
Przetargi 55
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia 51
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 36
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie 63
Szkoła Podstawowa w Działoszy 23
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 17
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 38
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka 51
Publiczne Przedszkole Nr 2 im.Misia Uszatka 53
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia 35
Żłobek Miejski w Sycowie 49
Dział: Jednostki pomocnicze
Podstrona Ilość
Jednostki pomocnicze 154
Sołectwo Biskupice 26
Sołectwo Drołtowice 24
Sołectwo Działosza 5
Sołectwo Gaszowice 4
Sołectwo Komorów 17
Sołectwo Nowy Dwór 5
Sołectwo Stradomia Wierzchnia 6
Sołectwo Szczodrów 2
Sołectwo Ślizów 12
Sołectwo Wielowieś 3
Sołectwo Wioska 6
Sołectwo Zawada 5
Osiedle nr 1 15
Osiedle nr 2 6
Osiedle nr 3 4
Dział: Prawo Lokalne
Podstrona Ilość
Prawo Lokalne 646
Uchwały Rady Miejskiej 319
Rok 2021 294
Zarządzenia Burmistrza 373
Rok 2021 438
Podatki 16
Schemat procedury kontroli podatkowej 9
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis 4
Obowiązujące w 2021 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości (URM nr XXVII/226/2020) 0
Obowiązujące w 2021 r. stawki w podatku rolnym 0
Obowiązujące w 2021 r. stawki w podatku leśnym 0
Obowiązujące w 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r , 2020 r i 2021r wysokości stawek podatku od środków transportowych 2
Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych 3
Wzory - podatek od nieruchomości 2
Wzory - podatek rolny 1
Wzory - podatek leśny 2
Wzory - podatek od środków transportowych 1
Dział: Finanse Gminy
Podstrona Ilość
Finanse Gminy 304
Budżet Gminy 126
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2021 rok 11
Wieloletnia Prognoza Finansowa 59
Sprawozdania budżetowe 114
IV Kwartał 2020 rok 47
I kwartał 2021 rok 52
II kwartał 2021 rok 29
Opinie RIO 73
Upublicznianie niektórych danych 74
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2021r. 14
Sprawozdania finansowe 16
Sprawozdanie finansowe MOSiR 23
Sprawozdanie finansowe Gminy Syców za 2020r. 14
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 1612
Zamówienia powyżej 130 000 zł 1350
Zamówienia poniżej 130 000 zł 625
Zamówienia zakończone 272
Plan postępowań 202
Plan zamówień publicznych 3
Dział: Przetargi
Podstrona Ilość
Przetargi 1193
NIERUCHOMOŚCI 768
Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 946
Informacje o wynikach przetargów 371
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 309
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne
Podstrona Ilość
Zagospodarowanie przestrzenne 353
Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowań planistycznych 128
Projekty wyłożone do publicznego wglądu 221
Dane przestrzenne 208
Dział: Gospodarka mieszkaniowa
Podstrona Ilość
Gospodarka mieszkaniowa 100
Lista osób uprawnionych do najmu mieszkań z zasobu Gminy 45
Dział: Informacja o stanie mienia komunalnego
Podstrona Ilość
Informacja o stanie mienia komunalnego 65
Dział: Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza
Podstrona Ilość
Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza 604
Informacje 349
Obwieszczenia 269
Ogłoszenia 428
Nabór wniosków na Dotacje z budżetu Gminy Syców do prac restouratorskich i konserwatorskich przy zabytku - Konkurs 2021 16
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2021 143
Zapytanie cenowe - Uprzątnięcie i wywóz drewna w postaci złomów i wywrotów na działce drogowej nr 349/2 23
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: 6
Dział: Współpraca z Organizacjami pozarządowymi
Podstrona Ilość
Współpraca z Organizacjami pozarządowymi 111
Ogłoszenia konkursowe 63
Rozstrzygnięcia konkursów 44
Oferty realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” 36
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 22
Program Współpracy Gminy Syców z Organizacjami Pozarządowymi 39
Wzory dokumentów 30
Aktualności 41
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Ilość
Gospodarka odpadami 110
Rejestr działalności regulowanej 37
Miejsca zagospodarowania odpadów 20
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 70
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny 12
Podmiot odbierający odpady komunalne 21
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon 15
Regulamin utrzymania czystości i porządku 23
Analiza stanu gospodarki odpadami 23
Osiągnięte poziomy recyklingu 10
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 8
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 25
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Ilość
Ochrona środowiska 248
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) 26
Decyzje środowiskowe 200
Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20.10.2021 r. znak: RGOiOŚ.6220.10.2020 1
Obwieszczenia środowiskowe 43
Program Ochrony Środowiska 16
Program Ochrony Środowiska 54
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 23
Dział: Plany, Programy, Strategie
Podstrona Ilość
Plany, Programy, Strategie 141
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Syców na lata 2016-2031 14
Etap 1 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 4
Etap 2 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 4
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 373
Oświadczenia majątkowe urzędników 224
Rok 2021 252
Oświadczenia majątkowe radnych 118
Rok 2021 87
Dział: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Podstrona Ilość
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 1543
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzędnicze 1775
Rozstrzygnięcia konkursów 688
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska 611
Inne postępowania konkursowe 75
Dział: Petycje kierowane do Urzędu
Podstrona Ilość
Petycje kierowane do Urzędu 47
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 60
Samorządowe 45
Wybory Samorządowe 2018 16
Wyniki wyborów 2 tura 15
Wyniki wyborów 16
Krajowe Biuro Wyborcze 10
Kalkulator wyborczy 12
Wizualizacja wyborów 5
Wybory uzupełniające 33
Prezydenckie 3
Wybory Prezydenckie 2020 1
Protokoły wyników głosowania 2
Parlamentarne 3
Wybory Parlamentarne 2019 2
Protokoły wyników 2
Do Parlamentu Europejskiego 2
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2
Wyniki wyborów do Parlamentu UE w Sycowie 2
Wizualizacja wyborów 2
Referenda 4
Dział: Rejestry i ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry i ewidencje 103
Biuro Rady Miejskiej 20
Wydział Organizacyjny 23
Urząd Stanu Cywilnego 73
Sprawy Obywatelskie 39
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Księgowości 23
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 13
Samodzielne stanowisko ds. społecznych 15
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Podatkowy i Egzekucji 32
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 77
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 96
Ewidencja kąpielisk 5
Ewidencja kąpielisk 4
Karta kąpielisk 2
Dział: RODO
Podstrona Ilość
RODO 54
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 79
Dział: Jednostki podległe
Podstrona Ilość
Dział: Ewidencja kąpielisk
Podstrona Ilość
Ewidencja kąpielisk 7
Ewidencja kąpielisk 6
Karta kąpielisk 5
Dział: Łowiectwo
Podstrona Ilość
Łowiectwo 11
Polowania zbiorowe 9
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry