• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 12278
Mapa witryny 77
Polityka prywatności 253
Zastrzeżenia prawne 16
Rejestr zmian 1055
Redakcja BIP 93
Tłumacz języka migowego 100
Statystyka strony 21
Jak korzystać z BIP 89
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 31
Władze 12
Urząd 9
Kontakt 9
Rachunki bankowe 6
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 38
Dział: Urząd Miasta
Podstrona Ilość
Urząd Miasta 1614
Władze 403
Burmistrz 396
Wiceburmistrz 168
Sekretarz 119
Skarbnik 108
Sołtysi, sołectwa, zarządy osiedli 346
Rada Miejska w Sycowie 97
Urząd 660
Dane podstawowe 182
Godziny urzędowania 135
Wykaz pracowników 628
Wykaz skrzynek pocztowych 123
Elektroniczna skrzynka podawcza 72
Sposoby doręczania korespondencji 36
Organizacja urzędu 152
Struktura organizacyjna 200
Samodzielne stanowisko ds. społecznych 67
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 233
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 289
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 247
Biuro Rady Miejskiej 61
Urząd Stanu Cywilnego 492
Wydział Finansowy i Podatków 246
Wydział Organizacyjny 227
Kodeks etyczny pracowników 23
Oferty realizacji zadań publicznych 23
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 8
Kontakt 448
Rachunki bankowe 119
Dział: Podstawa prawna działania
Podstrona Ilość
Podstawa prawna działania 184
Statut 59
Regulamin 57
Dział: Rada Miejska
Podstrona Ilość
Rada Miejska w Sycowie 682
Skład osobowy Rady Miejskiej 215
Komisje Rady 123
Petycje 153
Petycje 2021 85
Petycja 1/2021 20
Petycja 3/2021 27
Petycja 2/2021 26
Petycja 4/2021 35
Petycja 5/2021 152
Petycje 2022 50
Petycja 1/2022 42
Interpelacje i zapytania 248
Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 182
Transmisje sesji 235
Dział: Jednostki organizacyjne
Podstrona Ilość
Jednostki organizacyjne 720
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie 86
Centrum Kultury w Sycowie 144
Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 292
Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. 134
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 179
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" 136
Centrum Usług Wspólnych 392
Aktualności 16
Publiczne Przedszkole nr 1 23
Publiczne Przedszkole nr 2 20
Publiczne Przedszkole nr 3 36
Żłobek Miejski 15
Zespół Szkolno Przedszkolny 12
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie 18
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie 8
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 5
Szkoła Podstawowa w Działoszy 9
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 11
Zamówienia publiczne 39
Przetargi 117
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia 100
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 75
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie 198
Szkoła Podstawowa w Działoszy 45
Szkoła Podstawowa w Drołtowicach 34
Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej 73
Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Koszałka Opałka 90
Publiczne Przedszkole Nr 2 im.Misia Uszatka 127
Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia 67
Żłobek Miejski w Sycowie 103
Dział: Jednostki pomocnicze
Podstrona Ilość
Jednostki pomocnicze 266
Sołectwo Biskupice 42
Sołectwo Drołtowice 38
Sołectwo Działosza 14
Sołectwo Gaszowice 11
Sołectwo Komorów 35
Sołectwo Nowy Dwór 10
Sołectwo Stradomia Wierzchnia 14
Sołectwo Szczodrów 7
Sołectwo Ślizów 25
Sołectwo Wielowieś 10
Sołectwo Wioska 12
Sołectwo Zawada 9
Osiedle nr 1 24
Osiedle nr 2 7
Osiedle nr 3 6
Dział: Prawo Lokalne
Podstrona Ilość
Prawo Lokalne 1363
Uchwały Rady Miejskiej 772
Rok 2021 582
Rok 2022 176
Zarządzenia Burmistrza 703
Rok 2021 622
Rok 2022 309
Podatki 136
Schemat procedury kontroli podatkowej 19
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis 30
Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych 70
Wzory - podatek od nieruchomości 44
Wzory - podatek rolny 18
Wzory - podatek leśny 9
Wzory - podatek od środków transportowych 10
Stawki podatków 2021 10
Obowiązujące w 2021 r. wysokości stawek w podatku od nieruchomości 5
Stawki w podatku rolnym 2021 2
Stawki w podatku leśnym 2021 0
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 2
Stawki podatków 2022 96
Uchwała i stawki w podatku od nieruchomości 2022 109
Stawki w podatku rolnym 2022 18
Stawki w podatku leśnym 2022 10
Stawki w podatku od środków transportowych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 26
Akcyza za paliwo rolnicze 4
Podania i wnioski w podatkach 0
Dział: Finanse Gminy
Podstrona Ilość
Finanse Gminy 520
Budżet Gminy 273
Budżet Miasta i Gminy Syców na 2021 rok 78
Wieloletnia Prognoza Finansowa 100
Sprawozdania budżetowe 184
Sprawozdania budżetowe 2020 rok 8
IV Kwartał 2020 rok 65
Sprawozdania budżetowe 2021 rok 23
IV kwartał 2021 rok 20
III kwartał 2021 rok 19
II kwartał 2021 rok 42
I kwartał 2021 rok 67
Sprawozdania budżetowe 2022 rok 7
I kwartał 2022 rok 7
Opinie RIO 125
Upublicznianie niektórych danych 107
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2021r. 39
Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i umorzenia niepodatkowe - 2022r.. 2
Sprawozdania finansowe 55
Sprawozdanie finansowe MOSiR 40
Sprawozdanie finansowe Gminy Syców za 2020r. 36
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 3526
Zamówienia powyżej 130 000 zł 3199
Zamówienia poniżej 130 000 zł 1344
Zamówienia zakończone 507
Plan postępowań 469
Plan zamówień publicznych 11
Dział: Przetargi
Podstrona Ilość
Przetargi 2254
NIERUCHOMOŚCI 1408
Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 1806
Informacje o wynikach przetargów 655
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 525
Inne 349
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne
Podstrona Ilość
Zagospodarowanie przestrzenne 757
Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowań planistycznych 287
Projekty wyłożone do publicznego wglądu 695
Dane przestrzenne 422
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLII/370/2022 63
Dział: Gospodarka mieszkaniowa
Podstrona Ilość
Gospodarka mieszkaniowa 171
Lista osób uprawnionych do najmu mieszkań z zasobu Gminy 83
Dział: Informacja o stanie mienia komunalnego
Podstrona Ilość
Informacja o stanie mienia komunalnego 110
Dział: Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza
Podstrona Ilość
Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia Burmistrza 1295
Informacje 786
Obwieszczenia 685
Ogłoszenia 902
Nabór wniosków na Dotacje z budżetu Gminy Syców do prac restouratorskich i konserwatorskich przy zabytku - Konkurs 2021 37
Organizacja emisji obligacji komunalnych Gminy Syców w roku 2021 167
Zapytanie cenowe - Uprzątnięcie i wywóz drewna w postaci złomów i wywrotów na działce drogowej nr 349/2 44
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: 69
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa i rozbudowa ul.Juliusza Kossaka w Sycowie" 20
Obwieszczenie Starosty Oleśnickiego o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa ul 1
Dział: Współpraca z Organizacjami pozarządowymi
Podstrona Ilość
Współpraca z Organizacjami pozarządowymi 294
Ogłoszenia konkursowe 215
Rozstrzygnięcia konkursów 237
Oferty realizacji zadań publicznych w ramach tzw. „małych grantów” 72
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 38
Program Współpracy Gminy Syców z Organizacjami Pozarządowymi 51
Wzory dokumentów 48
Aktualności 63
Dział: Gospodarka odpadami
Podstrona Ilość
Gospodarka odpadami 269
Rejestr działalności regulowanej 64
Miejsca zagospodarowania odpadów 40
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 225
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny 24
Podmiot odbierający odpady komunalne 47
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka, opon 25
Regulamin utrzymania czystości i porządku 49
Analiza stanu gospodarki odpadami 42
Osiągnięte poziomy recyklingu 14
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 19
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 37
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3
Dział: Ochrona środowiska
Podstrona Ilość
Ochrona środowiska 685
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie (EKOPORTAL) 96
Decyzje środowiskowe 625
Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20.10.2021 r. znak: RGOiOŚ.6220.10.2020 10
Obwieszczenia środowiskowe 152
Program Ochrony Środowiska 18
Program Ochrony Środowiska 109
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej 62
Dział: Plany, Programy, Strategie
Podstrona Ilość
Plany, Programy, Strategie 277
Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta i Gminy Syców na lata 2016-2031 37
Etap 1 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 12
Etap 2 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 8
Etap 3 Konsultacji Społecznych - Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław 10
"Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia” - Prognozą oddziaływania na środowisko oraz formularz uwag 8
Dział: Oświadczenia majątkowe
Podstrona Ilość
Oświadczenia majątkowe 676
Oświadczenia majątkowe urzędników 481
Rok 2021 535
Rok 2022 16
Oświadczenia majątkowe radnych 202
Rok 2021 156
Dział: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Podstrona Ilość
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 4021
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska urzędnicze 4124
Rozstrzygnięcia konkursów 2083
Ogłoszenia o konkursach na wolne stanowiska 1126
Inne postępowania konkursowe 316
Dział: Petycje kierowane do Urzędu
Podstrona Ilość
Petycje kierowane do Urzędu 148
Petycje 2022 49
Petycja 1/2022 46
Dział: Wybory
Podstrona Ilość
Wybory 306
Samorządowe 108
Wybory Samorządowe 2018 34
Wyniki wyborów 2 tura 46
Wyniki wyborów 47
Krajowe Biuro Wyborcze 16
Kalkulator wyborczy 36
Wizualizacja wyborów 7
Wybory uzupełniające 104
Prezydenckie 11
Wybory Prezydenckie 2020 7
Protokoły wyników głosowania 7
Parlamentarne 7
Wybory Parlamentarne 2019 3
Protokoły wyników 3
Do Parlamentu Europejskiego 5
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4
Wyniki wyborów do Parlamentu UE w Sycowie 4
Wizualizacja wyborów 2
Referenda 263
Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Syców przed upływem kadencji 285
Dział: Rejestry i ewidencje
Podstrona Ilość
Rejestry i ewidencje 182
Biuro Rady Miejskiej 32
Wydział Organizacyjny 40
Urząd Stanu Cywilnego 120
Sprawy Obywatelskie 60
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Księgowości 36
Wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska 22
Samodzielne stanowisko ds. społecznych 23
Wydział Finansowy i Podatków - Referat Podatkowy i Egzekucji 53
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 122
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 154
Ewidencja kąpielisk 10
Ewidencja kąpielisk 5
Karta kąpielisk 3
Ogłoszenia w sprawie kąpielisk 5
Dział: RODO
Podstrona Ilość
RODO 96
Dział: Narodowy Spis Powszechny 2021
Podstrona Ilość
Narodowy Spis Powszechny 2021 96
Dział: Jednostki podległe
Podstrona Ilość
Dział: Ewidencja kąpielisk
Podstrona Ilość
Ewidencja kąpielisk 8
Ewidencja kąpielisk 8
Karta kąpielisk 6
Dział: Łowiectwo
Podstrona Ilość
Łowiectwo 25
Polowania zbiorowe 23
Dział: Nieodpłatna pomoc prawna
Podstrona Ilość
Nieodpłatna pomoc prawna 17
Dział: Inne dane publiczne
Podstrona Ilość
Inne dane publiczne 38
Kontrole i Audyt 15
Audyt wewnętrzny 12
Dział: Oświata
Podstrona Ilość
Oświata 72
Nabór na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkoli i Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców 820
Nabór do żłobka na rok szkolny 2022/2023 99
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry